logo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu PENSJOMETR

I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) MONSTER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin").
 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez MONSTER Polska sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.PENSJOMETR.pl.
 3. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z usługi Badania Wynagrodzeń oferowanej przez Serwis PENSJOMETR zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
 4. Przystąpienie do wypełnienia Ankiety jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptacja warunków Regulaminu powoduje zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem umowy zgodnie z postanowieniami punktu VII Regulaminu
 5. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu PENSJOMETR i każdej jego części stanowią własność MONSTER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały mu  udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).


II. Definicje

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin

Serwis - oznacza Serwis internetowy PENSJOMETR dostępny pod adresem określonym w punkcie I.2 Regulaminu, umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z usług informatycznych, o których mowa w punkcie IV Regulaminu.

Strona Internetowa - witryna www dostępna w Internecie pod adresem www.PENSJOMETR.pl.

Badanie Wynagrodzeń - oznacza nieodpłatną usługę Badania Wynagrodzeń on-line świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora za pomocą Serwisu polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 10 stycznia 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Operator - oznacza Spółkę MONSTER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 96, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000026127,NIP: 527-22-29-937, REGON: 014963940o kapitale zakładowym 100.000,- zł, w pełni opłaconym, tel. 22 323 89 00.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Operatorem czynności prawnej (zawarcie umowy o świadczenie usługi Badanie Wynagrodzeń) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Użytkownik - oznacza Konsumenta, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usługi Badanie Wynagrodzeń.

Ankieta -formularz on-line wypełniany przez Użytkownika, celem uzyskania wyniku Badania Wynagrodzeń

Adres e-mail Użytkownika - adres e-mail użyty podczas dokonywania zamówienia Badania Wynagrodzeń, o ile nie może być wyświetlone niezwłocznie po wypełnieniu Ankiety.


III. Dostępność Usług

 1. Z Badania Wynagrodzeń mogą korzystać różne grupy Użytkowników, na odpowiednich zasadach, w zależności od funkcji, które w danym momencie Operator udostępnia na Stronie Internetowej.
 2. 2.      Konsumenci mogą korzystać z usługi Badania Wynagrodzeń  zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.1.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany procedury dokonywania zamówień oraz do czasowego wstrzymania możliwości dokonywania zamówień Badania Wynagrodzeń, o czym poinformuje Użytkowników na Stronie Internetowej.


IV. Badanie Wynagrodzeń - rodzaj i zakres usług

 1. Użytkownicy mogą zamówić nieodpłatne Badanie Wynagrodzeń (wyświetlić jego wynik) dla danego stanowiska i regionu poprzez wypełnienie Ankiety on-line znajdującej się na Stronie Internetowej. Celem wyświetlenia wyników Badania Wynagrodzeń konieczne jest wypełnienie wszystkich oznaczonych gwiazdką i pogrubionych pól Ankiety. O ile z uwagi na niewystarczającą ilość danych porównawczych, niemożliwe będzie natychmiastowe wyświetlenie wyników Badania Wynagrodzeń, to Operator dostarczy takie Badanie Wynagrodzeń w terminie późniejszym na adres e-mail Użytkownika. W tym celu Użytkownik winien podać Operatorowi swój adres e-mail.
 2. Operator dokłada należytej staranności, aby wyniki Badania Wynagrodzeń oparte były na wiarygodnych, poprawnych i reprezentatywnych danych, jednak nie gwarantuje, że Badanie Wynagrodzeń będzie w pełni dokładne i kompletne. Badanie Wynagrodzeń ma charakter czysto statystyczny.


V. Warunki techniczne

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Operator zaleca Użytkownikowi korzystanie z najbardziej aktualnych przeglądarek: Google Chrome, Firefox lub Internet Explorer.


VI. Zasady bezpieczeństwa

 1. Komputer Użytkownika Serwisu powinien być wyposażony w często aktualizowany (najlepiej automatycznie)program antywirusowy i program typu firewall (program zapobiegający niepowołanemu dostępowi z sieci).
 2. Jeżeli Użytkownik Serwisu używa oprogramowania firmy Microsoft powinien zadbać o systematyczne wgrywanie łat (patch) i poprawek do oprogramowania.
 3. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.


VII. Zawarcie, zmiana, rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. Zgoda na przestrzeganie Regulaminu wyrażona poprzez przystąpienie do  wypełnienia Ankiety znajdującej się na Stronie Internetowej w Serwisie, jest równoznaczna z pełną akceptacją jego warunków. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika i udostępnienie przez Operatora Użytkownikowi Badania Wynagrodzeń na warunkach i w sposób określony w pkt IV.1 powoduje zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie usługi udostępnienia Badania Wynagrodzeń.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Badania Wynagrodzeń poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.


VIII. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z opisem działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji i stosować się do zaleceń i instrukcji Serwisu, wynikających bądź z opisu, bądź pojawiających się w trakcie użytkowania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów, w tym prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.


IX. Obowiązki Operatora

 1. Operator dołoży należytej staranności by Serwis był dostępny w sieci Internet, co najmniej od godziny 09:00 do 15:00, w dni robocze.
 2. O każdej przerwie technicznej Serwisu lub przerwie w świadczeniu usługi Badanie Wynagrodzeń Operator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika poprzez wiadomość dostępną w Serwisie, w szczególności jeśli wystąpi ona w dni robocze od 09:00 do 15:00.
 3. Operator dołoży starań by wszelkie planowane prace w związku z konserwacją lub ulepszaniem Serwisu lub Usługi odbywały się w soboty lub niedziele, a jeśli w dni robocze to przed godziną 09:00 rano lub po godzinie 15:00.


X. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Operatora zobowiązań wynikających z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 26 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu - na podstawie zgody Użytkownika. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią jego własność, a Operator, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, staje się tylko ich administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przekazanie danych Użytkownika przez Operatora osobom trzecim następuje tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podejmowane będzie wyłącznie w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usług przez Operatora w zakresie Badania Wynagrodzeń oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, zgodnie z Regulaminem i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz prawo aktualizacji treści tychże danych i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis;
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach statystycznych oraz i marketingu własnego Operatora;
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy usług lub towarów własnych Operatora, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;
  4. na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
   • adres IP,
   • wywołany adres internetowy (URL),
   • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
   • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
   • innych informacji transmitowanych protokołem http.
  5. przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika;
  6. otrzymywanie od Operatora pochodzącej od niego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w Serwisie adres e-mail oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.


XI. Warunki płatności

Usługa Badania Wynagrodzeń jest świadczona są przez Operatora nieodpłatnie.


XII. Korespondencja/Powiadomienia

 1. Wszelka korespondencja pisemna kierowana do Operatora będzie dostarczana na adres: MONSTER Polska sp. z o.o. Warszawa (02-676), ul. Postępu 15 B lub elektronicznie na adres email: [email protected]
 2. Wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika nie będąca wiadomościami systemowymi, będzie dostarczana na Adres e-mail Użytkownika, o ile zostanie podany. Wszelkie doręczenia będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeśli zostaną wysłane na powyższy Adres e-mail.


XIII. Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia Serwisu lub podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych, a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Badanie Wynagrodzeń (lub jego wynik) jest dziełem chronionym przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Operator posiada ważne licencje lub inne formy zgody stron trzecich (autorów lub stron korzystających z autorskich praw majątkowych) na wykorzystanie takich dzieł lub też sam posiada stosowne autorskie prawa majątkowe zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiające m.in. udzielanie zgody na dalsze wykorzystywanie dzieł. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wynik Badania Wynagrodzeń może zawierać utworzoną przez Operatora lub inny podmiot bazę danych, która podlega ochronie na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci Internet i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.


XIV. Postępowanie reklamacyjne / informacje o nieprawidłowościach

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora usługami Badania Wynagrodzeń należy zgłaszać do Operatora listem poleconym na jego aktualny adres wskazany powyżej lub drogą mailową na adres [email protected], nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o zdarzeniu uzasadniającym reklamację lub od dnia, w którym mógł powziąć takową informację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane Użytkownika oraz numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby do zgłoszenia reklamacyjnego winny być podłączone stosowne obrazy dokumentów lub „zrzuty ekranu". Użytkownik jest zobowiązany sygnalizować Operatorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 1.
 3. Operator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od chwili złożenia reklamacji poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość zwrotną na adres e-mail Użytkownika. Za chwilę złożenia reklamacji uznaje się wpływ do Operatora wiadomości e-mail.
 4. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie, Operator informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.


XV. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w punkcie 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. 4.      Badanie Wynagrodzeń (oraz jego wynik) jest przeznaczone do wyłącznej wiadomości Użytkownika i dla jego własnych celów, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 5. Danych uzyskanych przez korzystanie z Badania Wynagrodzeń Użytkownik nie ma prawa przekazywać odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim, korzystać z nich do innych celów, ani też używać ich w sposób umożliwiający stronom trzecim wykorzystanie ich do innych celów.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności Użytkownik nie może umieszczać wyniku Badania Wynagrodzeń na swoich stronach internetowych lub w publikacjach ani kopiować lub rozpowszechniać ich w jakikolwiek inny sposób, Operator ma prawo do cofnięcia zgody udzielonej na podstawie zdania poprzedniego, szczególnie jeśli w uzasadnionej ocenie Operatora mogłoby to mieć negatywny wpływ na jego reputację.


XVI. Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane przez Operatora będą niezwłocznie publikowane jako nowy tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Operatora.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Badania Wynagrodzeń niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.


XVII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8.09.2015 roku.