logo

Polityka prywatności - www.pensjometr.pl 1. Przepisy przejściowe
 2. Definicje
 3. Zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych podczas świadczenia usług na stronie internetowej
 5. Prawa podmiotów danych1. Przepisy przejściowe

Monster Polska Sp. z o.o. jest organizacją o długiej tradycji świadczenia usług podmiotom działającym na rynku pracy. Celem strategicznym firmy Monster Polska Sp. z o.o. jest zapewnienie stabilności finansowej i ekonomicznej, poprawa jakości świadczonych usług, rozwijanie dobrych relacji ze swoimi partnerami i poprawa reputacji firmy.

Realizacja tych celów zależy od ciągłego doskonalenia jakości zarządzania, a także od jakości i wydajności świadczonych usług, które korzystają z najnowszych procedur wspomaganych komputerowo. Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych jest integralną częścią korzystania z technologii informatycznych.

Polityka bezpieczeństwa Monster Polska Sp. z o.o. określa niezbędne i ekonomicznie odpowiednie środki ochrony aktywów systemu informatycznego, osób i mienia a także wdraża mechanizmy bezpieczeństwa w systemie wykorzystywanych technologii.

Monster Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za właściwą ocenę ryzyka i skuteczne zarządzanie nim w zakresie ochrony aktywów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji. Podstawowym celem zarządzania takim ryzykiem jest zapobieganie incydentom związanym z bezpieczeństwem, zarządzanie nimi i ich usuwanie.

Aby chronić kluczowe aktywa wchodzące w zakres bezpieczeństwa wewnętrznego, we współpracy z ekspertami stosujemy środki bezpieczeństwa dostosowane do najnowszej wiedzy i potrzeb organizacji. Projektując je, wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu:

 • zapewnienie dostępności, integralności i niezawodności systemów zarządzania dzięki najnowocześniejszym technologiom informatycznym,
 • ochronę wrażliwych danych osobistych i handlowych przed zagubieniem, uszkodzeniem, kradzieżą, modyfikacją lub zniszczeniem oraz w celu zachowania poufności przetwarzanych danych,
 • identyfikację potencjalnych problemów i źródeł zakłóceń oraz zapobieganie im.

Dlatego Monster Polska Sp. z o.o. przyjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych (ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych ), oraz opracował projekt bezpieczeństwa, który jest regularnie aktualizowany i określa zakres i metodę środków bezpieczeństwa niezbędnych do wyeliminowania i zminimalizowania zagrożenia i ryzyka wpływającego na systemy informacyjne naszej firmy.

Monster Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podmiotów danych wyłącznie zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylające Dyrektywa 95/46 / WE w sprawie ochrony danych osobowych. Monster Polska Sp. z o.o. jest operatorem danych osobowych.

Monster Polska Sp. z o.o. wydał ten dokument, który zawiera podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.pensjometr.pl ("Witryna"). Monster Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia tego dokumentu, niezwłocznie informując swoich partnerów biznesowych, publikując wszelkie zmiany w Witrynie i określając datę, od której takie zmiany wchodzą w życie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie, podlegają Ogólnym Warunkom regulaminu Monster Polska Sp. z o.o. oraz obowiązującym regulacjom prawnym w Polskim Prawie.

Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46 / WE w sprawie ochrony danych osobowych ("rozporządzenie"),
 • Ustawa nr. 18/2018 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych ("Ustawa"),
 • Ustawa nr. 351/2011 Coll. w sprawie komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami
 • Ustawa nr. 22/2004 Coll. w sprawie handlu elektronicznego i zmieniająca ustawę nr. 128/2002 Coll. w sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów oraz w sprawie zmiany niektórych aktów, zmienionej ustawą nr 284/2002 Coll. ze zmianami,

Polityka prywatności jest zawsze dostępna na stronie www.pensjometr.pl

2.Definicje

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("Podmiot danych"); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub odniesienie do jednego lub więcej elementów właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

Podmiot danych oznacza osobę, do której dane osobowe się odnoszą.

Operator jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są ustanowione w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, operator lub szczególne kryteria dotyczące wyznaczenia operatora mogą zostać określone w prawie Unii lub w przepisach prawnych państwa członkowskiego.

Klient jest osobą fizyczną lub prawną, która wykorzystuje lub planuje korzystać z usług świadczonych w Witrynie.

Jakie dane osobowe prosimy od Ciebie i dlaczego je przetwarzamy?

Aby właściwie obsłużyć twoje zamówienie i zapewnić dobre usługi, musimy znać adres e-mail Podmiotu danych, ponieważ nasze usługi są świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

3. Zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych

Dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście w odniesieniu do podmiotu danych ("legalność, sprawiedliwość i przejrzystość"),
 • uzyskane w określonych, wyraźnych i legalnych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu"),
 • uzasadnione, istotne i ograniczone w zakresie niezbędnym do celów, dla których są przetwarzane ("minimalizacja danych"),
 • poprawne i, w razie potrzeby, zaktualizowane; należy podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe, które są nieprawidłowe w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane, są usuwane, poprawiane lub usuwane bezzwłocznie ("poprawność"),
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację podmiotów danych, o ile jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe ("minimalizacja przechowywania"),
 • przetwarzane w sposób zapewniający uzasadnioną ochronę danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie wykazać tę zgodność ("odpowiedzialność").
Przetwarzanie danych osobowych jest legalne tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Podmiot danych zgodził się na przetwarzanie jego danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której podmiotem danych jest strona, lub do podjęcia środków przed zawarciem umowy na wniosek podmiotu danych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku Operatora,
 • przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Podmiotu danych lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Operatorowi,
 • przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są przeważane przez interes podmiotu danych lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy podmiot danych jest dzieckiem.

Operator jest szczególnie zobowiązany:

 • ustalenie, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, celu przetwarzania danych osobowych, które musi być jasne i jednoznacznie określone, i musi być zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami konstytucyjnymi, a także jako prawa i umowy międzynarodowe, którymi związana jest Rzeczpospolita Polska,
 • określenie warunków przetwarzania danych osobowych, aby nie ograniczać prawa osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą, do uzyskania danych osobowych wyłącznie w wyznaczonym lub określonym celu; niedopuszczalne jest uzyskiwanie danych osobowych pod pretekstem innego celu przetwarzania lub innej działalności,
 • zapewnienie, że przetwarzane są wyłącznie dane osobowe, których zakres i treść są zgodne z celem przetwarzania i są wymagane do osiągnięcia wspomnianego celu,
 • zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, dla którego zostały zgromadzone; połączenie danych osobowych uzyskanych dla różnych celów jest niedopuszczalne,
 • zapewnienie, że gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotów danych jedynie w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • niszczenia lub anonimizacji danych osobowych, których cel przetwarzania przestał istnieć; gdy przestanie istnieć przetwarzanie, dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań historycznych, badań naukowych i rozwoju lub do celów statystycznych. Przetwarzając dane osobowe w celach określonych w poprzednim zdaniu, Operator jest zobowiązany do oznaczenia i anonimizacji takich danych.

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas świadczenia usług na stronie internetowej

Odwiedzający witrynę mogą łatwo porównać swoje zarobki lub zlecić analizę wynagrodzeń, biorąc pod uwagę stanowisko i region określony w krótkim formularzu internetowym.

Odwiedzający witrynę mogą również wprowadzić swój adres e-mail podczas wypełniania internetowego formularza porównania wynagrodzeń. Ponieważ na mocy rozporządzenia i ustawy adres e-mail może być uznany za dane osobowe, istotne jest, aby Podmiot danych wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przed przesłaniem swojej wiadomości e-mail.

Adres e-mail Podmiotu danych służy do kwartalnego dostarczania porównania wynagrodzeń przetwarzanego przez Operatora. Zezwolenie może zostać odwołane w dowolnym czasie, w przeciwnym razie zgoda wygasa po upływie 1 roku od daty jej wydania, a dane w zakresie adresu e-mail zostaną usunięte. Prosimy o przesłanie prośby o odwołanie swojej zgody na adres e-mail [email protected] lub na adres siedziby: Monster Polska Sp. ogród zoologiczny.

Glin. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Jakie dane osobowe prosimy od Ciebie i dlaczego je przetwarzamy?

Aby właściwie obsłużyć twoje zamówienie i zapewnić dobre usługi, musimy znać adres e-mail Podmiotu danych, ponieważ nasze usługi są świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Użytkownik może również wyrazić indywidualną zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez okres dłuższy niż 1 rok. Praktycznie dane te będą wykorzystywane do statystycznego śledzenia rozwoju wynagrodzenia osoby, która podała adres e-mail, który nie zostanie przekazany nikomu innemu niż użytkownik. W takim przypadku użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez okres, który nie jest wyraźnie ograniczony. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail z informacją o wysokości Twojego wynagrodzenia, które otrzymasz od Ciebie.

Pliki cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które są pobierane na urządzenie (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.) Podczas korzystania z witryny. Operator wykorzystuje pliki cookie w celu sprawdzenia skuteczności Witryny. Pliki cookie na ogół nie zawierają żadnych informacji służących do identyfikacji poszczególnych osób, ale służą do identyfikacji przeglądarki na określonym urządzeniu. Pliki cookie mogą być tymczasowe lub mogą trwale pozostać na urządzeniu nawet po zamknięciu przeglądarki przez czas określony w pliku cookie. Te stałe pliki cookie mogą być sprawdzane za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa. Informacje gromadzone za pośrednictwem Strony internetowej obejmują: typ przeglądarki, adres internetowy, z którego odwiedzono Witrynę, system operacyjny urządzenia oraz adres IP urządzenia. Aby wyświetlać trafniejsze reklamy, niektóre pliki cookie są konfigurowane przez system reklamowy firmy zewnętrznej, taki jak Google Adsense. Można to wyłączyć na koncie Google. Komputer można ustawić tak, aby odrzucał pliki cookie, chociaż w takim przypadku niektóre funkcje strony nie będą działać.

5. Prawa podmiotów danych

Operator podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia podmiotowi danych wszystkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia, oraz wszelkiej korespondencji zgodnie z art. 15-22 i art. 34 rozporządzenia w odniesieniu do przetwarzania, w sposób zwięzły, przejrzysty i zrozumiały. i łatwo dostępna forma, jasno i łatwo sformułowana, zwłaszcza w przypadku informacji przeznaczonych specjalnie dla dziecka. Informacje są przekazywane na piśmie lub w inny sposób, w tym, w stosownych przypadkach, za pomocą środków elektronicznych. Jeżeli podmiot danych tego zażąda, informacje mogą zostać przekazane ustnie, o ile tożsamość Podmiotu danych została udowodniona w inny sposób.

Podmiot danych ma prawo uzyskać od Operatora potwierdzenie, jeżeli dane osobowe dotyczące jego osoby zostały przetworzone, a jeśli tak, to ma on prawo dostępu do tych danych osobowych i następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria jego ustalania;
 • istnienie prawa do żądania od Operatora poprawienia danych osobowych dotyczących Podmiotu danych lub do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
 • istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podmiot danych ma prawo żądać od Operatora poprawienia wszelkich niepoprawnych danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki. W odniesieniu do celów przetwarzania podmiot danych ma prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczanie dodatkowych informacji.

Podmiot danych ma prawo zażądać od Monster Polska Sp. z o.o. usunięcia swoich danych osobowych. Wszelka zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazywanych firmie Monster Polska, Sp. z o.o. jest odwoływalna. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected]

Organem nadzorującym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podmiot danych ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych w firmie Monster Polska Sp. z o.o.


Badanie wynagrodzeń

Uzyskaj bezpłatne spersonalizowane porównanie wynagrodzeń.

Porównaj swoje wynagrodzenie